Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime (điều chế bằng phản ứng trùng ngưng) là :


Câu 1662 Thông hiểu

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime (điều chế bằng phản ứng trùng ngưng) là :


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...