Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là :


Câu 1663 Thông hiểu

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là :


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...