Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:


Câu 16695 Vận dụng

Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác

+ Các bó sợi thần kinh vận động

Xem lời giải

...