Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?


Câu 16697 Thông hiểu

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...