Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng  C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là :


Câu 1670 Vận dụng

Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng  C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết PTHH: C6H5NH2  +  NaNO2  + 2HCl  $\xrightarrow{0-{{5}^{o}}C}$${{C}_{6}}{{H}_{5}}{{N}_{2}}^{+}C{{l}^{-}}$   +   2H2O   +  NaCl       (1)

Xem lời giải

...