Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?


Câu 16703 Thông hiểu

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kích thích bằng HCl 1% có thể gây ra phản xạ co cơ.

Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Xem lời giải

...