Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là


Câu 1687 Thông hiểu

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...