Tơ poliamit kém bền dưới tác dụng của axit và kiềm là do


Câu 1690 Vận dụng

Tơ poliamit kém bền dưới tác dụng của axit và kiềm là do


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...