Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là


Câu 1691 Vận dụng

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

C3H7NO2 là amino axit no, mạch hở có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

Xem lời giải

...