Số đồng phân α – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là


Câu 1692 Vận dụng

Số đồng phân α – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

α – aminoaxit là những aminoaxit có nhóm NH2 đính vào C thứ 2

Xem lời giải

...