Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch


Câu 1705 Thông hiểu

Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...