Cho 35,6 gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 1711 Vận dụng

Cho 35,6 gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

nalanin = nHCl

Bảo toàn khối lượng : mmuối = malanin + mHCl

Xem lời giải

...