Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là


Câu 1714 Vận dụng

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Số mol C2H4 0,25 mol → khối lượng  C2H4 

H = 90% => khối lượng polime

Xem lời giải

...