Chọn đáp án đúng:  


Câu 17218 Thông hiểu

Chọn đáp án đúng:

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...