Cho 6,5 gam Zn phản ứng với axit clohiđric (HCl) thấy có khí bay lên với thể tích là  


Câu 17219 Vận dụng

Cho 6,5 gam Zn phản ứng với axit clohiđric (HCl) thấy có khí bay lên với thể tích là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính số mol H2 theo PTHH:      Zn   +   2HCl   →   ZnCl2   +   H2

Xem lời giải

...