Trùng hợp m kg etilen thu được 42 kg polime. Biết H = 70%. Giá trị của m là


Câu 1722 Vận dụng

Trùng hợp m kg etilen thu được 42 kg polime. Biết H = 70%. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

PTHH: nC2H4 → (-CH2-CH2-)n

→ metilen = mpolime / H%

Xem lời giải

...