Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụngvới dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là:


Câu 1723 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụngvới dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- công thức chung của X có dạng R(COOH)x

- số mol O trong muối gấp đôi số mol Na

maa + 22nNaOH = mmuối

Xem lời giải

...