Thể tích monome (đktc) cần dùng để sản xuất 189 tấn cao su Buna (H = 70%) là


Câu 1725 Vận dụng

Thể tích monome (đktc) cần dùng để sản xuất 189 tấn cao su Buna (H = 70%) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

PTHH: nC4H6 → (-C4H6-)n

mC4H6 = $\dfrac{{{m_{cao\,\,su}}}}{{H\% }}$

=> nC4H6  → VC4H6 

Xem lời giải

...