Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình este hóa là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần lượng axit và ancol là bao nhiêu ?


Câu 1730 Vận dụng

Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình este hóa là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần lượng axit và ancol là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

CH2=C(CH3)COOH + CH3OH → CH2=C(CH3)COOCH3  → Trùng hợp

+) nMắt xích = neste 

+)  nancol = naxit =  1,2 . 100/60 . 100/80

+) mancol = 80 kg  ; maxit = 215 kg

Xem lời giải

...