Trùng ngưng m gam glyxin, hiệu suất 80% thu được 68,4 gam polime. Giá trị của m là


Câu 1733 Vận dụng

Trùng ngưng m gam glyxin, hiệu suất 80% thu được 68,4 gam polime. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

PTHH: nH2N-CH2-COOH → (-NH-CH2-CO-)n + nH2O

+) mpolime = mmắt xích polime = 68,4 gam => nmắt xích = 68,4 / 57

+) nglyxin = nmắt xích / H

Xem lời giải

...