Khi trùng ngưng a gam axit ԑ-aminocaproic (H = 80%) thu được m gam tơ capron và 14,4 gam H2O. Giá trị của m là


Câu 1735 Vận dụng

Khi trùng ngưng a gam axit ԑ-aminocaproic (H = 80%) thu được m gam tơ capron và 14,4 gam H2O. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

PTHH: nH2N-[CH2]5-COOH → (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

+) nH2O = 0,8 mol → nmắt xích polime

+) mpolime = mmắt xích polime

Xem lời giải

...