Khi trùng ngưng 30 gam glyxin, thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là?


Câu 1738 Vận dụng

Khi trùng ngưng 30 gam glyxin, thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

PTHH: nH2N-CH2-COOH → (-NH-CH2-CO-)n + nH2O

+) nmắt xích polime = nH2O

+)mmắt xích polime = mpolime

Xem lời giải

...