Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau : CH4 ->((H = 15% )) C2H2 ->((H = 95% )) C2H3Cl ->((H = 90% ))  PVC Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) ?


Câu 1741 Vận dụng

Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau :

CH4 $\xrightarrow{{H = 15\% }}$ C2H2 $\xrightarrow{{H = 95\% }}$ C2H3Cl $\xrightarrow{{H = 90\% }}$  PVC

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

nC2H3Cl → (-C2H3Cl-)n

+)  mC2H3Cl = mpolime / H%

+) Theo sơ đồ tổng hợp (số mol CH4 gấp đôi số mol C2H3Cl) và hiệu suất mỗi giai đoạn

=> số mol CH4 = 2.0,01776.106. 100/95 . 100/15 = 0,2493.106

+) Vkhí thiên nhiên = VCH4.100/95

Xem lời giải

...