Từ 100 lít ancol etylic 400 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là d = 0,8 g/ml) điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (hiệu suất cả quá trình là 75%) ?


Câu 1746 Vận dụng

Từ 100 lít ancol etylic 400 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là d = 0,8 g/ml) điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (hiệu suất cả quá trình là 75%) ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Độ rượu = Vrượu nguyên chất.100 / Vdung dịch rượu  => Vrượu nguyên chất = 40.100/100 = 40 ml

+) mC2H5OH = D.V = 40.0,8 = 32 gam → nC2H5OH = 16/23 mol

Sơ đồ phản ứng:  2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

→ số mol C2H5OH gấp đôi số mol mắt xích -CH2-CH=CH-CH2-

+) nmắt xích -CH2-CH=CH-CH2- = $\dfrac{{{n_{C2H5OH}}.75\% }}{2}$ 

+) mmắt xích = mpolime

Xem lời giải

...