Poli(tetrafloetylen) hay thường gọi là teflon (CF2-CF2-)n được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau:  2nCHCl3 ->(((H_1)% ))  2nCHF2Cl ->(((H_2)% ))  n CF2 = CF2 ->(((H_3)% )) (-CF2 –CF2-)n Nếu xuất phát từ 23,9 tấn clorofom, với hiệu suất tương ứng của từng giai đoạn là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon thu được là:


Câu 1751 Vận dụng

Poli(tetrafloetylen) hay thường gọi là teflon (CF2-CF2-)n được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau:  2nCHCl3 $\xrightarrow{{{H_1}\% }}$  2nCHF2Cl $\xrightarrow{{{H_2}\% }}$  n CF2 = CF2 $\xrightarrow{{{H_3}\% }}$ (-CF2 –CF2-)n

Nếu xuất phát từ 23,9 tấn clorofom, với hiệu suất tương ứng của từng giai đoạn là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon thu được là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Từ sơ đồ, ta thấy theo lí thuyết :  nmắt xích -CF2-CF2-  =$\dfrac{{{n_{CHC{l_3}}}}}{2}$

+) số mol mắt xích -CF2-CF2-  thực tế thu được = số mol LT . H1 . H2 . H3

+)  mpolime = mmắt xích

Xem lời giải

...