Enzym giới hạn (restrictaza) được dùng trong kĩ thuật di truyền vì nó có khả năng?


Câu 1757 Nhận biết

Enzym giới hạn (restrictaza) được dùng trong kĩ thuật di truyền vì nó có khả năng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...