Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam α-amino axit A (chứa 1 nhóm -COOH) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O và 1,12 lít N2 (đktc). CTCT A là


Câu 1770 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam α-amino axit A (chứa 1 nhóm -COOH) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O và 1,12 lít N2 (đktc). CTCT A là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

BTKL: maa = mC + mH + mO/aa + mN

Vì trong A chỉ chứa 1 nhóm COOH => nA = nO / 2

→ số C = nCO2 / nA

Số H = 2nH2O / nA

Số N = 2nN2 / nA

Xem lời giải

...