Cho x gam dd NaCl 18% vào 450 gam dd NaCl 2M (D = 1,125 g/ml) khuấy đều, thu được dd NaCl 12,3%. Giá trị của x là  


Câu 17787 Vận dụng

Cho x gam dd NaCl 18% vào 450 gam dd NaCl 2M (D = 1,125 g/ml) khuấy đều, thu được dd NaCl 12,3%. Giá trị của x là

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Tính thể tích của 450 gam dd NaCl 2M theo CT: ${{V}_{dd\,(2)}}=\frac{m}{D}$

=> Khối lượng NaCl (2)

+) Tính số mol chất tan trong x gam dd NaCl 18%

=> tổng khối lượng chất tan là: mNaCl = mNaCl (1) + mNaCl (2)

+) Tính khối lượng dd NaCl 12,3% thu được => áp vào biểu thức tính nồng độ phần trăm => tính x

 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.