Cho các phát biểu sau đây về kỹ thuật chuyển gen: (1) Gen cần chuyển có thể lấy trực tiếp từ tế bào sống hoặc được tổng hợp nhân tạo. (2) Gen cần chuyển và thể truyền cần được cắt bởi cùng một loại enzim ligaza. (3) Tế bào nhận gen có thể là sinh vật nhân sơ hoặc nhân thực. (4) Một số ADN tái tổ hợp có thể xâm nhập vào tế bào nhận mà không cần phải làm dãn màng sinh chất của tế bào nhận. Số phát biểu đúng là:


Câu 1794 Vận dụng

Cho các phát biểu sau đây về kỹ thuật chuyển gen:

(1) Gen cần chuyển có thể lấy trực tiếp từ tế bào sống hoặc được tổng hợp nhân tạo.

(2) Gen cần chuyển và thể truyền cần được cắt bởi cùng một loại enzim ligaza.

(3) Tế bào nhận gen có thể là sinh vật nhân sơ hoặc nhân thực.

(4) Một số ADN tái tổ hợp có thể xâm nhập vào tế bào nhận mà không cần phải làm dãn màng sinh chất của tế bào nhận.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...