Trong quần thể người tỉ lệ nam mắc bệnh mù màu là 1%. Khả năng nữ giới mắc bệnh mù màu là:


Câu 1797 Vận dụng

Trong quần thể người tỉ lệ nam mắc bệnh mù màu là 1%. Khả năng nữ giới mắc bệnh mù màu là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

  • Cấu trúc di truyền của quần thể khi gen trên NST X là:

p2/2 XA XA  + 2pq /2 XA Xa + q2/2 XaXa + p/2 XAY+ q/2 XaY = 1

  • Xác định tần số alen gây bệnh
  • Xác định tỷ lệ nữ bị mù màu

Xem lời giải

...