A qui định hạt có khả năng nảy mầm trong điều kiện đất nhiễm mặn, a qui định hạt không có khả năng nảy mầm trong điều kiện đất nhiễm mặn. Một quần thể xuất phát sau một thế hệ tạo ra có 9% số hạt không có khả năng nảy mầm trên đất mặn. Quần thể xuất phát tỉ lệ hạt mang kiểu gen thuần chủng là


Câu 1809 Vận dụng

A qui định hạt có khả năng nảy mầm trong điều kiện đất nhiễm mặn, a qui định hạt không có khả năng nảy mầm trong điều kiện đất nhiễm mặn. Một quần thể xuất phát sau một thế hệ tạo ra có 9% số hạt không có khả năng nảy mầm trên đất mặn. Quần thể xuất phát tỉ lệ hạt mang kiểu gen thuần chủng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Sau một thế hệ tạo ra có 9% số hạt không có khả năng nảy mầm → F1 có tỷ lệ aa = 0,09
  • Xác định tần số alen và thành phần KG của F1 → P
  • Tính tỷ lệ thuần chủng

Xem lời giải

...