Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành phần xenlulozo, phương pháp không được sử dụng là:


Câu 1810 Thông hiểu

Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành phần xenlulozo, phương pháp không được sử dụng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tế bào thực vật có thành tế bào xenlulozo bao bọc.

Xem lời giải

...