Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là


Câu 1813 Nhận biết

Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...