Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai ?


Câu 1822 Thông hiểu

Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...