Khi cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tượng xảy ra là


Câu 1832 Thông hiểu

Khi cho từ từ dung dịch Na2COvào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tượng xảy ra là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...