Một loài thực vật, gen A – thân cao, a –thân thấp; B- hoa đỏ, b- hoa vàng; D- quả tròn, d- quả dài. Cặp gen Bb và Dd nằm trên cùng một NST, biết rằng các gen liên kết hoàn toàn. Xét phép lai:P: ((Aa))((BD))((bd)) x ((Aa))((BD))((bd)), tỷ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở thế hệ F1 là bao nhiêu?


Câu 1833 Vận dụng

Một loài thực vật, gen A – thân cao, a –thân thấp; B- hoa đỏ, b- hoa vàng; D- quả tròn, d- quả dài. Cặp gen Bb và Dd nằm trên cùng một NST, biết rằng các gen liên kết hoàn toàn. Xét phép lai:
P: ${\text{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}} \times {\text{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}}$, tỷ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở thế hệ F1 là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

  • Xác định tỉ lệ hoa đỏ, quả tròn
  • Xác định tỉ lệ thân cao
  • Xác định tỉ lệ thân cao, hoa đỏ, quả tròn.

Xem lời giải

...