Cho 2 phản ứng sau  :             Cu + 2FeCl3 →CuCl2 + 2FeCl2  (1)             Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu          (2) Kết luận nào dưới đây là đúng ?


Câu 1838 Vận dụng

Cho 2 phản ứng sau  :

            Cu + 2FeCl3 →CuCl2 + 2FeCl(1)

            Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu          (2)

Kết luận nào dưới đây là đúng ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

dựa vào phản ứng xác định ion nào có tính oxi hóa mạnh hơn  rồi sắp xếp

KL mạnh + chất oxi hóa mạnh => KL yếu + chất oxi hóa yếu

Xem lời giải

...