Cho dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là dung dịch CuSO4. Hóa chất có thể dùng để loại bỏ tạp chất là


Câu 1846 Vận dụng

Cho dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là dung dịch CuSO4. Hóa chất có thể dùng để loại bỏ tạp chất là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

KL mạnh đẩy KL yếu ra khỏi dung dịch muối

Xem lời giải

...