Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?


Câu 18479 Thông hiểu

Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...