Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là


Câu 18480 Nhận biết

Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...