Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?


Câu 18482 Thông hiểu

Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...