Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào ?


Câu 18485 Thông hiểu

Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...