Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất là CuSO4. Để có thể thu được dung dịch chỉ chứa FeSO4 có thể dùng phương pháp hóa học đơn giản là


Câu 1849 Vận dụng

Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất là CuSO4. Để có thể thu được dung dịch chỉ chứa FeSO4 có thể dùng phương pháp hóa học đơn giản là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

KL mạnh đẩy KL yếu ra khỏi dung dịch muối

Xem lời giải

...