Cho Zn dư vào dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xảy ra là:


Câu 1851 Vận dụng

Cho Zn dư vào dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xảy ra là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

KL mạnh đẩy KL yếu ra khỏi dung dịch muối

Xem lời giải

...