Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Cho lượng dư kim loại Fe vào dung dịch HNO3. (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl. (3) Cho lượng dư kim loại Fe vào dung dịch AgNO3. (4) Cho lượng dư dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. (5) Cho dung dịch (KMnO4, H2SO4) vào dung dịch FeSO4. (6) Cho dung dịch (K2Cr2O7, H2SO4) vào dung dịch FeSO4. Những thí nghiệm sau khi kết thúc thu được sản phẩm muối sắt (III) là


Câu 1856 Vận dụng

Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Cho lượng dư kim loại Fe vào dung dịch HNO3.

(2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(3) Cho lượng dư kim loại Fe vào dung dịch AgNO3.

(4) Cho lượng dư dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(5) Cho dung dịch (KMnO4, H2SO4) vào dung dịch FeSO4.

(6) Cho dung dịch (K2Cr2O7, H2SO4) vào dung dịch FeSO4.

Những thí nghiệm sau khi kết thúc thu được sản phẩm muối sắt (III) là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...