Cho các phát biểu sau : (1) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước. (2) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy. (3) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag. (4) Khi cho Al vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe. Số phát biểu đúng là


Câu 1858 Vận dụng

Cho các phát biểu sau :

(1) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(2) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(3) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(4) Khi cho Al vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

KL mạnh đẩy KL yếu ra khỏi dung dịch muối

KL kiềm phản ứng với nước

Xem lời giải

...