Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam so với khối lượng ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là:


Câu 1868 Vận dụng

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam so với khối lượng ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

tăng giảm khối lượng

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+

1                      1          => m tăng = 8

a                      a          => m tăng = 0,8

Xem lời giải

...