Nhúng thanh kim loại M vào 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kim loại tăng 0,92 gam. Kim loại M là


Câu 1875 Vận dụng

Nhúng thanh kim loại M vào 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kim loại tăng 0,92 gam. Kim loại M là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

2M   +   nCuCl2  →   2MCln  +  nCu

1      →     n             →                0,5n  => khối lượng tăng: 0,5n.64 – M (gam)

$\frac{0,04}{n}$ ← 0,02          →                0,02  => khối lượng tăng: 0,92 gam

=> $\frac{0,04}{n}.(32n-M)=0,92$

Xem lời giải

...