Cho x mol Mg vào dung dịch chứa y mol Cu(NO3)2 và z mol AgNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch 2 muối. Mối quan hệ giữa x, y, z là


Câu 1883 Vận dụng

Cho x mol Mg vào dung dịch chứa y mol Cu(NO3)2 và z mol AgNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch 2 muối. Mối quan hệ giữa x, y, z là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag  (1)

Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu     (2)

=> dung dịch sau phản ứng thu được 2 muối là Mg2+ và Cu2+

TH1: Cu2+ chưa phản ứng => Ag+  ở phản ứng (1) thiếu hoặc vừa đủ

TH2: Cu2+ phản ứng 1 phần => Ag+ ở (1) đã phản ứng hết và Mg hết

Xem lời giải

...