Cho thanh sắt Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2. Khi thấy thanh kim loại tăng lên 4 gam thì dừng lại. Tính khối lượng kim loại bám vào thanh sắt


Câu 1894 Vận dụng

Cho thanh sắt Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2. Khi thấy thanh kim loại tăng lên 4 gam thì dừng lại. Tính khối lượng kim loại bám vào thanh sắt


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Nếu Ag+ phản ứng hết :

Fe  +  2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

0,05 ← 0,1         →      0,1     => mtăng = 0,1.108 – 0,05.56 = 8 > 4

=> Ag+ chưa phản ứng hết;  Cu2+ chưa phản ứng

+) mtăng = 108x – 0,5x.56 = 4 

Xem lời giải

...